Login FormStatistics

Members : 1
Content : 6
Web Links : 6
Content View Hits : 3170
"Pedagogie prin alta tehnologie"

Obiectivele proiectului CIFRU au fost definite in conformitate cu obiectivele generale si prioritatile POS DRU 2007-2013 si ale AP 1, DMI 1.3.

Obiectivul general al proiectului CIFRU este crearea unui sistem complex de analiza, informare, formare, promovare si sprijin in vederea formarii profesionale a personalului didactic din invatamantul secundar inferior, secundar superior, profesional si tehnic, (ISCED 2-4), de care va beneficia un numar de 80 de persoane din regiunea Bucuresti-Ilfov.

În contextul educaţiei şi formării profesionale în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului strategic Lisabona prin îmbunătăţirea gradului de ocupare a forţei de muncă europene.

 

 
Descriere

Dezvoltarea de cariere în învăţământ prin formarea resurselor umane (CIFRU) este un proiect iniţiat de Universitatea Politehnica din Bucureşti, în colaborare cu Centrul de Training European, Colegiul Tehnic Media şi parteneri trans-naţionali din Grecia şi Olanda, constituind o alternativă educaţională inovatoare, care să permită profesorilor să creeze, să personalizeze şi să aplice module noi de învăţare şi testare, în care accentul să fie pus pe partea aplicativă (fenomene, exemplificări, utilizări practice).

Proiectul cuprinde activităţi şi metodologii inovatoare şi promovează folosirea de canale de comunicaţie care captează activ atenţia utilizatorului, printr-o secvenţialitate bine ponderată (animaţie, text, culoare, sunet) şi prin echipamente IT capabile să susţină eficient discursul didactic.

Acest proiect este finanţat din Fonduri Structurale Europene şi este coordonat de către Organismul Intermediar POS-DRU.

 
Obiective

Prin această manifestare în domeniul educaţional se doreşte o deschidere a unor noi perspective în domeniul creşterii gradului de interes şi conştientizare de către personalul didactic, prin dobândirea unor tehnici moderne de predare-învăţare. Proiectul îşi dovedeşte valoarea adăugată prin oferirea unui număr de 240 de ore de pregătire dedicate cadrelor didactice, contribuind la creşterea numărului de participanţi la formare profesională.

Proiectul are ca obiectiv general crearea unui sistem complex de analiză, informare, formare, promovare şi sprijin în vederea formării profesionale a personalului didactic. Printre obiectivele specifice ale acestui proiect sunt de menţionat: creşterea gradului de interes a personalului didactic pentru folosirea tehnologiilor IT, crearea unui program de perfecţionare a personalului didactic, cu accent pe asigurarea educaţiei de calitate şi competenţe cheie, dezvoltarea de parteneriate transnaţionale, pentru acces mai uşor la informaţie şi inovaţie, sprijinirea înfiinţării unui centru care să ofere servicii de trening specializat, ca interfaţă între universităţi, şcoli şi companii.

Beneficiarii acestui program de instruire în domeniul tehnologiilor TIC vor fi cadre didactice din învăţământul preuniversitar, într-un număr de 80, 40 de profesori în primul an de derulare a proiectului, respectiv 40 în al doilea an.
Cursul va fi structurat pe două module, după cum urmează:
- Modulul 1 - Curs axat pe folosirea practică de aplicaţii software şi echipamente hardware, capabile să susţină eficient discursul didactic, inclusiv facilităţi de comunicare pe Internet.
- Modulul 2 - Curs cu scop de creştere a gradului de cunoaştere a software-ului educaţional existent şi de extindere, adaptare şi personalizare a acestuia, în funcţie de nevoile specifice.

În concluzie, proiectul CIFRU, care se desfăşoară în perioada martie 2009-februarie 2011, aplică o strategie bottom-up pentru creşterea calităţii procesului  de predare-învăţare, încadrându-se în strategia pe termen scurt şi mediu în România pentru FPC 2005-2010.